Aktuality‎ > ‎

Individuální výuka od 25. listopadu 2020

přidáno: 19. 11. 2020 9:14, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 23. 11. 2020 2:30 ]
  • Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.
  • Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.
  •  V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.
  •  Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
  •  Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Z uvedeného vyplývá, že od 25.11.2020 probíhá individuální výuka ve škole. Pokud by ale pro některé rodiny bylo organizačně obtížné přejít na prezenční výuku, je možné po domluvě s vyučujícím pokračovat v online výuce. To platí i pro případy nařízené karantény nebo v případě obav z přenosu infekce na ohrožené skupiny lidí.

Zatímco v ostatních případech bude výuka probíhat v rouškách, při výuce zpěvu a hře na dechové nástroje pochopitelně žáci nemusí mít nasazenou roušku.

Kolektivní výuka by měla být zahájena prezenčně po přechodu na 3. stupeň systému PES.
Comments