Aktuality‎ > ‎

Ohlédnutí za minulým školním rokem

přidáno: 30. 10. 2020 10:43, autor: Josef Vlach

Ve školním roce 2019/2020 Základní umělecká škola Hronov (dále jen škola) pokračovala ve své snaze o naplňování svého poslání vyplývajícího ze zřizovací listiny, školského zákona, vyhlášky o ZUŠ a dalších souvisejících předpisů a dokumentů. Zároveň se snažila profilovat jako škola, jež usiluje o vytvoření vztahu svých žáků k umění, klade důraz na spolupráci mezi žáky i mezi pedagogy při tvůrčích aktivitách, dbá na praktické využití výsledků práce pro kulturní život Hronova a na otevřenost školy vůči všem žákům s vážným zájmem o umění. Na škole probíhala výuka podle ŠVP ZUŠ Hronov.

Od 1. září 2019 škola využívá pro svoji činnost kompletní prostory 3. a 4. nadzemního podlaží (s výjimkou části půdních prostor) a zároveň opustila dvě učebny ve 2. podlaží. Rekonstruované prostory ve 4. podlaží byly vybaveny novým nábytkem a učebními pomůckami. Vybavení tříd bylo v průběhu školního roku dále doplňováno dle konkrétních potřeb. Rekonstrukcí byl vyřešen problém s chybějícími učebnami (především pro VO). Vznikly také potřebné nástrojové kabinety. Škole i nadále chybí malý koncertní sál, který by měl vzniknout ze tří stávajících učeben na 3. podlaží.

Škola zakoupila notebooky pro potřebu vyučujících, aby v každé učebně (případně při práci z domu) mohla být využívána IT technika. To bylo plně využito v jarních měsících při distančním vzdělávání.

K 1. únoru 2020 na škole pracovalo 29 zaměstnanců, z toho 25 pedagogických pracovníků.

Pro uspokojení zvýšeného zájmu o výuku na ZUŠ Hronov škola organizuje vedle výuky dotované ze státního rozpočtu také výuku hrazenou z vlastních zdrojů. Počet žáků studujících na ZUŠ Hronov tak byl k 30. září 2019 celkem 403, tedy o 93 více, než je limit MŠMT. Z celkového počtu 403 žáků studovalo na hudebním oboru 295 žáků (oproti předchozímu roku +8), na tanečním 74 (+2) a na výtvarném 30 (+5). Vedle žáků I. a II. stupně studovalo na škole také 9 žáků ve studiu pro dospělé.

V hudebním oboru bylo vyučováno hře na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, tenor, baryton, pozoun, tubu, kytaru, klavír, bicí nástroje, akordeon, chrámové varhany, klávesy, housle, violu a violoncello, zpěvu a sborovému zpěvu. Největší zájem je o hru na klavír (69 žáků), sborový zpěv (54), zpěv (34), hru na housle (30), klarinet (19) a zobcovou flétnu (15).

Vedle výuky dle ŠVP ZUŠ Hronov škola zajišťovala vzdělávání v rámci projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace“. V tomto projektu byli vzděláváni především senioři, a to v oblastech pohybového, výtvarného a hudebního vzdělávání. V rámci víkendových aktivit a přípravy vystoupení na něm participovali také žáci školy.

Během jarní vlny epidemie COVID-19 škola přešla na distanční vzdělávání. Využívala při tom především prostředí MS Teams, případně dalších nástrojů pro vzdálenou komunikaci. Díky včasnému doplnění IT techniky a zajištění přístupových údajů pro všechny pedagogy i žáky se dařilo poskytovat distanční vzdělávání na velmi dobré úrovni.

Ve školním roce 2019/2020 škola organizovala nebo se podílela na 63 koncertech, vystoupeních, soutěžích, přehlídkách nebo výstavách a dalších akcích, z toho se jich 32 uskutečnilo v Hronově. Nejvíce se na akcích podílel Dechový orchestr mladých ZUŠ Hronov, Pěvecký sbor ZUŠ Hronov a soubory tanečního oboru. Tři vystoupení byla sestavena z nahrávek, které žáci natočili v domácím prostředí v době distančního vzdělávání. 

Dříve než byly soutěže ve školním roce 2019/2020 přerušeny kvůli epidemii COVID-19, dosáhli žáci školy v postupových kolech výborných výsledků. V oblastním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek získali žáci školy 5x první místo, z toho 4x s postupem do celostátního kola (Anna Hofmanová, Štěpán Kaválek, Rozálie Brátová a Josef Pospíšil). První místo s postupem do krajského kola obsadila v okresním kole houslistka Sofie Strnadová, druhé místo klavíristka Veronika Martinová.

V tomto školním roce úspěšně vykonali přijímací zkoušky na střední umělecké školy Mariam Veronika Bogunmbe (Pražská konzervatoř – zpěv) a Tomáš Jakoubek (Ježkova konzervatoř Praha – hra na klavír). Získané výtvarné dovednosti využije také Melánie Laschová, která byla přijata na obor Bytový design na Střední průmyslové škole stavební v Náchodě.

Škola dlouhodobě spolupracuje s řadou partnerů z oblasti vzdělávací či umělecké. Činnost školy podporuje spolek Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ Hronov, na organizaci akcí v Hronově nejčastěji škola spolupracuje s KIS Hronov, mezi významné umělecké partnery můžeme řadit SZUŠ Renaty Madarászové Senec (Slovensko), Hudební školu Klodzko (Polsko) a pěvecký sbor Camerata Praha.

Prostředky na svoji činnost škola čerpala z dotace MŠMT, příspěvku zřizovatele, úplaty za vzdělávání, příspěvků z okolních obcí, z nájemného a ze dvou projektů: Šablony II a Mezigenerační přeshraniční integrace.

Celkově lze školní rok 2019/2020 i přes komplikace spojené s epidemií COVID-19 hodnotit jako úspěšný.

Comments