Aktuality‎ > ‎

Výroční zpráva

přidáno: 15. 3. 2010 7:05, autor: Josef Vlach
Celou výroční zprávu za rok 2009/2010 naleznete na stránce Výroční zprávy . Zde uvádím krátké shrnutí.

 

Ve školním roce 2009/2010 Základní umělecká škola Hronov (dále jen škola) pokračovala ve své snaze o naplňování svého poslání vyplývajícího ze zřizovací listiny, školského zákona, vyhlášky o ZUŠ a dalších souvisejících předpisů a dokumentů. Zároveň se snažila profilovat jako škola, jež usiluje o vytvoření vztahu svých žáků k umění, klade důraz na spolupráci mezi žáky, i mezi pedagogy při tvůrčích aktivitách, dbá na praktické využití výsledků práce  pro kulturní život Hronova a na otevřenost školy vůči všem žákům s vážným zájmem o umění. MŠMT nově s platností od 1. září 2009 povolilo při dodržení předepsaných pravidel výuku na hudební nástroj (housle, klavír) v cizím jazyku (anglický, německý a ruský jazyk).

Díky rekonstrukci Městské knihovny Egona Hostovského je od září 2009 v budově výtah, který zajistil škole bezbariérový přístup. Bohužel ani ve školním roce 2009/2010 nebylo zahájeno pokračování rekonstrukce budovy, škole schází především prostory pro výtvarný obor a koncertní sál. Podařilo se vybavit všechny učebny vhodným stíněním oken. Do učebny hudební nauky byla zakoupena interaktivní tabule, archiv hudebních nástrojů byl opět zkvalitněn a rozšířen. Škola zprovoznila na adrese www.zushronov.cz  své webové stránky.

Zdá se, že počet žáků školy se v posledních letech stabilizuje na počtu cca 300. Na hudebním oboru studuje okolo 260 žáků, na tanečním se počet pohybuje mezi 20 a 30 (lze pozorovat mírný nárůst), na výtvarném kolísá počet mezi 15 a 20 (neočekáváme v nejbližší době nárůst – neuspokojivé podmínky pro práci výtvarného oboru). V hudebním oboru byla vyučována jako hlavní obor hra na baryton, hoboj, housle, klarinet, klávesy, klavír, kytaru, lesní roh, příčnou flétnu, saxofon, tenor, trubku, tubu, violu, violoncello, zobcovou flétnu, zpěv a sborový zpěv. Největší zájem je o hru na klavír (52 žáků) a sborový zpěv (48).

Ve školním roce 2009/2010 bylo pět žáků školy přijato ke studiu na střední umělecké školy.

Škola organizovala nebo se podílela na 72 koncertech, vystoupeních, soutěžích, přehlídkách nebo výstavách, z toho se 24 akcí uskutečnilo v Hronově. Nejvíce se na akcích podílel Dechový orchestr mladých při ZUŠ Hronov, Komorní orchestr ZUŠ Hronov, Pěvecký sbor ZUŠ Hronov, Žesťová harmonie a smyčcové kvarteto. Škola podala jednu žádosti o dotaci Královéhradeckého kraje – Koncertní zájezd DOM do Chorvatska. Žádost byla úspěšná, na tuto akci škola obdrží dar ve výši 20.000,-Kč. Škola obdržela dar od pana Pavla Jansy na činnost pěveckého sboru ve výši 10.000,- Kč. Vedle těchto mimořádných akcí je třeba ještě zmínit další mimořádné akce – koncertní zájezd Pěveckého sboru ZUŠ Hronov do Prahy a scénické provedení Rybovy České mše vánoční.

Mezi největší úspěchy v soutěžích ve školním roce 2009/2010 lze považovat 3. místo Žesťové harmonie v celostátním kole soutěže ZUŠ v komorní hře, čestná uznání Zuzany Meierové ml. (lesní roh) a Jany Jankovičové (zpěv) na mezinárodních soutěžích v Polské Olawě a v Praze a 1. místo dua Jana Jankovičová a Veronika Kuldová na soutěži Hradecký slavík 2010.

Celkově lze školní rok 2009/2010 hodnotit jako velmi úspěšný.

Comments