Aktuality‎ > ‎

Výroční zpráva 2015/2016

přidáno: 19. 10. 2016 4:36, autor: Josef Vlach
Na našich stránkách si nyní můžete prohlédnout výroční zprávu za školní rok 2015/2016. Najdete ji zde.
Krátké shrnutí výroční zprávy:

Ve školním roce 2015/2016 Základní umělecká škola Hronov (dále jen škola) pokračovala ve své snaze o naplňování svého poslání vyplývajícího ze zřizovací listiny, školského zákona, vyhlášky o ZUŠ a dalších souvisejících předpisů a dokumentů. Zároveň se snažila profilovat jako škola, jež usiluje o vytvoření vztahu svých žáků k umění, klade důraz na spolupráci mezi žáky i mezi pedagogy při tvůrčích aktivitách, dbá na praktické využití výsledků práce pro kulturní život Hronova a na otevřenost školy vůči všem žákům s vážným zájmem o umění. V přípravných ročnících a v 1. až 4. ročníku prvního stupně i ve druhém stupni probíhala výuka podle ŠVP ZUŠ Hronov. Škola také nabízela výuku na hudební nástroj (housle, klavír) v cizím jazyku (anglický, německý a ruský jazyk).

Projekt na dokončení rekonstrukce budovy je vypracován. Samotná realizace v tomto školním roce neproběhla. Zřizovatel (Město Hronov) čeká na vypsání vhodného dotačního programu pro spolufinancování. Dokončením rekonstrukce by byly vyřešeny problémy s chybějícími učebnami (především pro VO) a koncertním sálem. Vznikly by také potřebné nástrojové kabinety.

Pro uspokojení zvýšeného zájmu o výuku na ZUŠ Hronov škola organizuje vedle výuky podle ŠVP ZUŠ Hronov také výuku v kurzech (nad rámec maximální povolené kapacity 310 žáků). Počet dětí studujících na ZUŠ Hronov se tak zvýšil o 36. Z toho bylo k 30. září 2015 268 dětí na hudebním, 41 na tanečním a 37 na výtvarném oboru.

V hudebním oboru bylo vyučováno hře na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, tenor, baryton, tubu, kytaru, klavír, bicí nástroje, chrámové varhany, klávesy, zpěv, sborový zpěv, housle, violu a violoncello. Největší zájem je o hru na klavír (55 žáků), klarinet (27), zpěv (22), hru na kytaru (19) a housle (19).

Ve školním roce 2015/2016 škola organizovala nebo se podílela na 93 koncertech, vystoupeních, soutěžích, přehlídkách nebo výstavách, z toho se 41 akcí uskutečnilo v Hronově a 5 ve Velkém Poříčí. Nejvíce se na akcích podílel Dechový orchestr mladých při ZUŠ Hronov, Pěvecký sbor ZUŠ Hronov, Swingáček, soubory tanečního oboru, Žesťová harmonie a Komorní orchestr ZUŠ Hronov.

V soutěžích ve školním roce 2015/2016 byla škola úspěšná. V krajských kolech soutěží získali naši žáci šestkrát 2. místo (Františka a Josef Pospíšilovi a Mariam Bogunmbe – Karlovarský skřivánek; Klarinetové kvarteto, Žesťová harmonie a Smyčcové kvarteto – soutěže ZUŠ v komorní hře) a třikrát třetí místo. Vedle toho choreografie Co skrýváš získala ocenění za námět a jeho taneční vyjádření na Postupové přehlídce dětských skupin scénického tance v Červeném Kostelci.

V tomto školním roce 2 žáci školy úspěšně vykonali talentové zkoušky na střední umělecké školy.

V březnu proběhla na ZUŠ Hronov inspekce a kontrola provedená Českou školní inspekcí. V oblasti vzdělávání byly všechny ukazatele shledány na očekávané úrovni, kontrola dodržování právních předpisů neshledala žádná porušení. Inspekce mimo jiné vyzdvihla velké množství pořádaných akcí, práci souborů školy, využití metody CLIL a systematické analyzování podmínek pro naplňování ŠVP ZUŠ Hronov. Prostory pro výuku výtvarného oboru označila za nevyhovující.

Škola dlouhodobě spolupracuje s řadou partnerů z oblasti vzdělávací či umělecké. Činnost školy podporuje spolek Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ Hronov, na organizaci akcí v Hronově nejčastěji spolupracuje s KIS Hronov, mezi významné umělecké partnery můžeme řadit SZUŠ Renaty Madarászové Senec (Slovensko), Hudební školu Klodzko (Polsko) a pěvecký sbor Camerata Praha.

Celkově lze školní rok 2015/2016 hodnotit jako úspěšný.


Comments