Aktuality‎ > ‎

Výuka ve školním roce 2020/2021

přidáno: 26. 8. 2020 7:58, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 26. 8. 2020 8:01 ]

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo pro školy příručku Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento materiál je ke stažení zde. V souladu s tímto pokynem a s přihlédnutím k podmínkám školy a současné hygienické situaci bude provoz ZUŠ Hronov organizován takto:

Základní hygienická pravidla

·         Při příchodu a na toaletách použít dezinfekci.

·         Vyvarovat se většímu shromažďování osob, pokud to není potřeba pro výuku.

·         Dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami.

·         Pravidelně a často větrat učebny.

·         Na toaletách i v učebnách používat výhradně papírové ručníky.

·         Dezinfikovat exponovaná místa i vícekrát denně .

·         Šatnu ve 3. NP využívat pouze při kolektivní výuce některých předmětů.

Provoz školy

·         Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu

·         Do školy je umožněn přístup i dalším osobám (zákonní zástupci, doprovod dítěte…).

·         Od žáků (ani zákonných zástupců) se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

·         Ve škole není povinnost nosit roušku. To nebrání tomu, aby osoba, která se cítí být případnou nákazou ohrožena, roušku nebo jiný ochranný prostředek nosila.

·         Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

·         Žákovi je poskytnuta rouška (pokud nemá vlastní),

·         žák je izolován,

·         u nezletilých žáků je neprodleně o situaci informován zákonný zástupce včetně toho, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu,

·         žák pokud možno co nejdříve opustí školu.

·         Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost. 

Distanční vzdělávání

·         Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole žákovi na individuální výuce nebo pokud do školy nemůže přijít více než poloviny žáků jedné skupiny – v případě kolektivní výuky (tím není automaticky ukončena prezenční výuka ostatních dětí).

·         I v případech, kdy povinnost distančního vzdělávání nenastane, se budou učitelé snažit zajistit distanční výuku pro žáky, kterým byl znemožněn přístup do školy.

·         Při nařízené karanténě nebo při nemoci žáka se úplata za vzdělávání nevrací.

Comments