Aktuality‎ > ‎

Z výroční zprávy na školní rok 2016/2017

přidáno: 24. 10. 2017 6:57, autor: Josef Vlach
Níže je uvedeno shrnutí z výroční zprávy ZUŠ Hronov za uplynulý školní rok. Celou výroční zprávu si můžete stáhnou zde.

Ve školním roce 2016/2017 Základní umělecká škola Hronov (dále jen škola) pokračovala ve své snaze o naplňování svého poslání vyplývajícího ze zřizovací listiny, školského zákona, vyhlášky o ZUŠ a dalších souvisejících předpisů a dokumentů. Zároveň se snažila profilovat jako škola, jež usiluje o vytvoření vztahu svých žáků k umění, klade důraz na spolupráci mezi žáky i mezi pedagogy při tvůrčích aktivitách, dbá na praktické využití výsledků práce pro kulturní život Hronova a na otevřenost školy vůči všem žákům s vážným zájmem o umění. V přípravných ročnících a v 1. až 5. ročníku prvního stupně i ve druhém stupni probíhala výuka podle ŠVP ZUŠ Hronov. Škola také nabízela výuku na hudební nástroj (housle, klavír) v cizím jazyku (anglický, německý a ruský jazyk).

Projekt na dokončení rekonstrukce budovy je vypracován. Byla podána žádost o dotaci z iROP na rekonstrukci prostor pro výtvarný obor. Dokončením rekonstrukce by byly vyřešeny problémy s chybějícími učebnami (především pro VO) a koncertním sálem. Vznikly by také potřebné nástrojové kabinety.

Pro uspokojení zvýšeného zájmu o výuku na ZUŠ Hronov škola organizuje vedle výuky podle ŠVP ZUŠ Hronov také výuku v kurzech (nad rámec maximální povolené kapacity 310 žáků). Počet dětí studujících na ZUŠ Hronov se tak zvýšil o 42. Z toho bylo k 30. září 2016 na hudebním oboru 271 dětí, na tanečním 47 a na výtvarném 34.

V hudebním oboru bylo vyučováno hře na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, tenor, baryton, tubu, kytaru, klavír, bicí nástroje, chrámové varhany, klávesy, zpěv, sborový zpěv, housle, violu a violoncello. Největší zájem je o hru na klavír (58 žáků), klarinet (24), zpěv (27), hru na kytaru (19) a housle (22).

Ve školním roce 2016/2017 škola organizovala nebo se podílela na 115 koncertech, vystoupeních, soutěžích, přehlídkách nebo výstavách, z toho se 44 akcí uskutečnilo v Hronově a 5 ve Velkém Poříčí. Nejvíce se na akcích podílel Dechový orchestr mladých ZUŠ Hronov, Pěvecký sbor ZUŠ Hronov, Swingáček, soubory tanečního oboru, Komorní orchestr ZUŠ Hronov a Žesťová harmonie.

V krajských kolech soutěží ZUŠ získaly orchestry Swingáček i Dechový orchestr mladých stříbrné pásmo, z oblastního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek postoupila Anna Klára Pospíšilová do celostátního kola, další tři zpěváci v oblastním kole obsadili druhá místa. V krajských přehlídkách scénického tance získaly ocenění dvě naše choreografie.

V tomto školním roce jeden žák školy úspěšně vykonal talentovou zkoušku na vysokou školu pedagogického zaměření.

Škola uspořádala kurzy pro rodiče začínajících žáků s praktickou výukou hry na zvolený nástroj.

Škola dlouhodobě spolupracuje s řadou partnerů z oblasti vzdělávací či umělecké. Činnost školy podporuje spolek Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ Hronov, na organizaci akcí v Hronově nejčastěji spolupracuje s KIS Hronov, mezi významné umělecké partnery můžeme řadit SZUŠ Renaty Madarászové Senec (Slovensko), Hudební školu Klodzko (Polsko) a pěvecký sbor Camerata Praha.

Celkově lze školní rok 2016/2017 hodnotit jako úspěšný.
Comments