ZUŠ Hronov‎ > ‎

GDPR

Základní umělecká škola Hronov – informace o zpracování osobních údajů

 dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „GDPR“)

 1.  Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je město Základní umělecká škola Hronov, se sídlem Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, IČO 66289467 (dále jen „Správce“).

 2.  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Štěpán Kubeček, se sídlem Prkenice 600, Velké Poříčí, IČO 68246510 (dále jen „Pověřenec“).

 3.  Právní základ pro zpracování osobních údajů a účely zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů fyzické osoby (dále „Subjekt údajů“) je: uvedení souhlasu Subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; plnění smlouvy uzavřené se Správcem; nezbytnost pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; nezbytnost pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; nezbytnost pro splnění úkolu prováděného Správcem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce; nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Správce.

Účelem zpracování osobních údajů Subjektu údajů, které byly Správci poskytnuty, je plnění zákonné povinnosti a oprávněné zájmy Správce s výjimkou údajů využívaných pro prezentaci žákovy tvorby, pokud je na nich možno žáka identifikovat, a kontaktních údajů žáka. Ke zpracování těchto údajů získává Správce souhlas Subjektu údajů, resp. jeho zákonného zástupce.

 4.  Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl.

 5.  Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Škola zpracovává osobní údaje v následujících oblastech:

      Evidence ve školní matrice

      Katalog žáka

      Evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů

      Evidence úrazů v knize úrazů

      Záznam o úrazu

      Přijetí k základnímu uměleckému vzdělávání – přihláška

      Přijetí k základnímu uměleckému vzdělávání – rozhodnutí

      Žádost a rozhodnutí o ukončení studia

      Vedení záznamů v třídní knize

      Prezentace školy

      Kamerové systémy

      Úplata za vzdělávání, žádost a rozhodnutí o jejím snížení nebo prominutí 

      Organizační zajištění akcí školy včetně BOZ

      Protokol o komisionální zkoušce

      Nájem hudebních nástrojů

      Distanční vzdělávání

Konkrétní typy zpracovávaných údajů jsou zveřejněny v příloze této stránky a k dispozici v kanceláři školy. Jedná se především o identifikační a kontaktní údaje a údaje vztahující se k zahájení, průběhu a ukončení vzdělávání.

 6.  Příjemci osobních údajů

Příjemcem zpracovávaných osobních údajů jsou vnitřními předpisy určení zaměstnanci Správce, veřejné sdělovací prostředky (propagace školy a prezentace žákovy tvorby), partnerské organizace (organizace školních i mimoškolních akcí), kontrolní a nadřízené organizace. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 7.  Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje uchovává Správce po dobu určenou obecnými právními předpisy a též spisovým a skartačním řádem Správce.

 8.  Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Comments