Aktuality

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

přidáno: , autor: Josef Vlach

V příloze naleznete návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZUŠ Hronov.

Návrat kolektivní výuky od 7.12.2020

přidáno: 2. 12. 2020 8:21, autor: Josef Vlach

Od pondělí 7. prosince 2020 je umožněna na ZUŠ i výuka kolektivních předmětů, pokud počet žáků ve třídě nepřekročí deset. Pokud v některých předmětech je žáků více (především hudební nauky), budou přijata organizační opatření (např. rozdělení na dvě skupiny) tak, abychom požadovaný limit splnili. Pokud pro daný kolektivní předmět bude organizační opatření přijato, budou o něm rodiče informováni vyučujícím. V opačném případě mohou žáci na kolektivní předměty přijít podle rozvrhů hodin stanovených v září. Tento rozvrh hodin je pro připomenutí připojen v příloze této zprávy.

Návrh rozpočtu ZUŠ Hronov

přidáno: 25. 11. 2020 1:55, autor: Josef Vlach

V příloze si můžete prohlédnout návrh rozpočtu ZUŠ Hronov na rok 2021. Příspěvek zřizovatele je součástí rozpočtu města Hronova, který bude zastupitelstvem projednáván na jeho zasedání 16. prosince 2020.

Individuální výuka od 25. listopadu 2020

přidáno: 19. 11. 2020 9:14, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 23. 11. 2020 2:30 ]

  • Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.
  • Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.
  •  V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.
  •  Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
  •  Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Z uvedeného vyplývá, že od 25.11.2020 probíhá individuální výuka ve škole. Pokud by ale pro některé rodiny bylo organizačně obtížné přejít na prezenční výuku, je možné po domluvě s vyučujícím pokračovat v online výuce. To platí i pro případy nařízené karantény nebo v případě obav z přenosu infekce na ohrožené skupiny lidí.

Zatímco v ostatních případech bude výuka probíhat v rouškách, při výuce zpěvu a hře na dechové nástroje pochopitelně žáci nemusí mít nasazenou roušku.

Kolektivní výuka by měla být zahájena prezenčně po přechodu na 3. stupeň systému PES.

Význam základního uměleckého vzdělávání v době covidové

přidáno: 16. 11. 2020 10:28, autor: Josef Vlach

Když jsme v září 2019 zahajovali školní rok 2019/2020, nikdo tehdy netušil, jak výjimečný bude. Jak celý svět zaskočí v jarních měsících roku 2020 epidemie COVID-19, jak budeme zvažovat rizika zdravotní, ekonomická i sociální. Díky zodpovědnému přístupu, nasazení a obětavosti byly zdravotní dopady v České republice na jaře (na rozdíl od „podzimní vlny“) z celosvětového hlediska minimální. Míru ekonomických dopadů si netroufám hodnotit.

Ukázalo se ale, že dopady sociální byly pro řadu lidí zásadní. Možná jsme uchránili naše blízké pobývající v nejrůznějších zařízeních pro seniory, ale za cenu jejich izolace od těch, kteří jsou mnohdy tím hlavním smyslem jejich života. Možná proběhla ve školství technologická revoluce a řada škol byla schopná vyučovat online. Jenže ne všichni žáci (a jejich rodiny) takové vzdělávání chtěli nebo byli schopni akceptovali. Nejde jen o to, zda je v rodinách dostatek IT zařízení a zda mají dostatečně rychlé připojení. Jde spíše o to, že distanční vzdělávání vyžaduje poměrně velkou samostatnost na straně dítěte. A také přesvědčení o potřebě vzdělávání.

Pro mnohé děti byly „jarní“ události zajímavým a nečekaným podnětem, dalším zajímavým problémem, který je třeba vyřešit. Takové děti získali neocenitelnou zkušenost. Zdá se, že je ale stále hodně takových, které potřebnou samostatností a touhou po poznávání nového nedisponují a bez osobní přítomnosti ve škole se během distančního vzdělávání nenaučily téměř nic. Tyto děti potřebují kolektiv, podnětné prostředí a přímé vedení zkušeného pedagoga. Za takových podmínek se naučí řadu věcí, aniž by se vědomě učily. A tak zatímco silní vyšli z této zkušenosti silnější, slabé to ještě více oslabilo. V tom vidím největší problém distančního vzdělávání.

Jsem přesvědčen, že základní umělecké vzdělávání významně přispívá k zvyšování samostatností dětí, a tím je disponuje lépe zvládat podobné nečekané zkušenosti. Činí tak především důrazem na domácí přípravu a také na zodpovědný přístup za společný výkon při kolektivní interpretaci, ať už v pěveckém sboru, orchestru nebo třeba tanečním souboru.

Jsem mile překvapen tím, že rodiče i přes všechny organizační problémy, které musejí zvládat při distančním vzdělávání, své děti ze základních uměleckých škol odhlašují minimálně. Platí to i pro naši školu. Zatím jediný negativní dopad epidemie na počet žáků je patrný v téměř nulovém počtu přihlášených předškoláků. To je také segment, ve kterém je efektivní distanční vzdělávání na ZUŠ téměř nemožné.

Nyní nás čeka postupný návrat k prezenčnímu vzdělávání po „podzimní vlně“. Možná bude před námi ještě nějaká „jarní vlna“, jsem ale přesvědčen, že společným úsilím učitelů, žáků i jejich rodičů ji také zvládneme. O to více si budeme vážit a užívat osobního kontaktu při prezenční výuce.

Josef Vlach, ředitel ZUŠ Hronov

ZUŠ Hronov ve školním roce 2020/2021

přidáno: 16. 11. 2020 10:25, autor: Josef Vlach

Do nového školního roku jsme vstoupili s celkem 366 žáky (269 hudební, 67 taneční a 30 výtvarný obor). Čtyři žáci nově studují v rozšířeném studiu, máme také čtyři žáky studia pro dospělé. Z 33 nových žáků je třetina šestiletých.

Nejvíce žáků bydlí samozřejmě v Hronově (136) a jeho součástech (Zbečník – 24, Velký Dřevíč – 23, Rokytník – 12, Žabokrky – 2), tedy celkem 197 žáků. Ve spádové oblasti bydlí dalších 128 žáků, a to především ve Velké Poříčí (76), Žďárkách (22), Vysoké Srbské (18) a Stárkově (12). Celkový počet je doplněn 41 žáky ze vzdálenějších měst a obcí, kteří mají blíže jinou spádovou ZUŠ, ale dávají přednost té naší. Tito žáci jsou nejvíce zastoupeni dětmi z Červeného Kostelce (20) a Náchoda (10).

V hudebním oboru vyučujeme hře na 20 různých hudebních nástrojů, sólovému a sborovému zpěvu. Nejvíce žáků studuje hru na klavír (68), housle (29) a zpěv (28). Sborový zpěv navštěvuje 52 žáků.

Postupný návrat k prezenčnímu vzdělávání

přidáno: 16. 11. 2020 10:24, autor: Josef Vlach

Podle tabulky Opatření PES pro oblast školství (viz příloha) je výuka „jeden na jednoho“ na ZUŠ možná od 4. stupně systému PES. Pokud se nestane nic nečekaného, mohla by vláda rozhodnout o přechodu na tento stupeň od příštího týdne (tedy od 23.11.2020).

Od 3. stupně bude pak možné vyučovat skupiny do 10 lidí, to zahrnuje komorní hru, soubory a s omezeními i orchestry (dělené zkoušky apod.). V nějakém režimu se budou moci obnovit i hudební nauky. Vejde se nám do toho i většina tanečního a výtvarného oboru. Bez početních omezení budeme moci vyučovat od 2. stupně PES.

Výroční zpráva za rok 2019/2020

přidáno: 12. 11. 2020 2:43, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 12. 11. 2020 2:45 ]

Na stránce Ke stažení je k dispozici nýroční zpráva za školnéí rok 2019/2020. Zobrazit ji můžete také zde.

Výuka od 18.11.2020

přidáno: 12. 11. 2020 1:06, autor: Josef Vlach

Od středy 18.11.2020 dochází ke změnám v organizaci vzdělávání, především k návratu žáků 1. a 2. tříd do škol. Změny od 18. listopadu se ale základních uměleckých škol netýkají. I nadále budeme pokračovat v distanční výuce.

Ohlédnutí za minulým školním rokem

přidáno: 30. 10. 2020 10:43, autor: Josef Vlach

Ve školním roce 2019/2020 Základní umělecká škola Hronov (dále jen škola) pokračovala ve své snaze o naplňování svého poslání vyplývajícího ze zřizovací listiny, školského zákona, vyhlášky o ZUŠ a dalších souvisejících předpisů a dokumentů. Zároveň se snažila profilovat jako škola, jež usiluje o vytvoření vztahu svých žáků k umění, klade důraz na spolupráci mezi žáky i mezi pedagogy při tvůrčích aktivitách, dbá na praktické využití výsledků práce pro kulturní život Hronova a na otevřenost školy vůči všem žákům s vážným zájmem o umění. Na škole probíhala výuka podle ŠVP ZUŠ Hronov.

Od 1. září 2019 škola využívá pro svoji činnost kompletní prostory 3. a 4. nadzemního podlaží (s výjimkou části půdních prostor) a zároveň opustila dvě učebny ve 2. podlaží. Rekonstruované prostory ve 4. podlaží byly vybaveny novým nábytkem a učebními pomůckami. Vybavení tříd bylo v průběhu školního roku dále doplňováno dle konkrétních potřeb. Rekonstrukcí byl vyřešen problém s chybějícími učebnami (především pro VO). Vznikly také potřebné nástrojové kabinety. Škole i nadále chybí malý koncertní sál, který by měl vzniknout ze tří stávajících učeben na 3. podlaží.

Škola zakoupila notebooky pro potřebu vyučujících, aby v každé učebně (případně při práci z domu) mohla být využívána IT technika. To bylo plně využito v jarních měsících při distančním vzdělávání.

K 1. únoru 2020 na škole pracovalo 29 zaměstnanců, z toho 25 pedagogických pracovníků.

Pro uspokojení zvýšeného zájmu o výuku na ZUŠ Hronov škola organizuje vedle výuky dotované ze státního rozpočtu také výuku hrazenou z vlastních zdrojů. Počet žáků studujících na ZUŠ Hronov tak byl k 30. září 2019 celkem 403, tedy o 93 více, než je limit MŠMT. Z celkového počtu 403 žáků studovalo na hudebním oboru 295 žáků (oproti předchozímu roku +8), na tanečním 74 (+2) a na výtvarném 30 (+5). Vedle žáků I. a II. stupně studovalo na škole také 9 žáků ve studiu pro dospělé.

V hudebním oboru bylo vyučováno hře na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, tenor, baryton, pozoun, tubu, kytaru, klavír, bicí nástroje, akordeon, chrámové varhany, klávesy, housle, violu a violoncello, zpěvu a sborovému zpěvu. Největší zájem je o hru na klavír (69 žáků), sborový zpěv (54), zpěv (34), hru na housle (30), klarinet (19) a zobcovou flétnu (15).

Vedle výuky dle ŠVP ZUŠ Hronov škola zajišťovala vzdělávání v rámci projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace“. V tomto projektu byli vzděláváni především senioři, a to v oblastech pohybového, výtvarného a hudebního vzdělávání. V rámci víkendových aktivit a přípravy vystoupení na něm participovali také žáci školy.

Během jarní vlny epidemie COVID-19 škola přešla na distanční vzdělávání. Využívala při tom především prostředí MS Teams, případně dalších nástrojů pro vzdálenou komunikaci. Díky včasnému doplnění IT techniky a zajištění přístupových údajů pro všechny pedagogy i žáky se dařilo poskytovat distanční vzdělávání na velmi dobré úrovni.

Ve školním roce 2019/2020 škola organizovala nebo se podílela na 63 koncertech, vystoupeních, soutěžích, přehlídkách nebo výstavách a dalších akcích, z toho se jich 32 uskutečnilo v Hronově. Nejvíce se na akcích podílel Dechový orchestr mladých ZUŠ Hronov, Pěvecký sbor ZUŠ Hronov a soubory tanečního oboru. Tři vystoupení byla sestavena z nahrávek, které žáci natočili v domácím prostředí v době distančního vzdělávání. 

Dříve než byly soutěže ve školním roce 2019/2020 přerušeny kvůli epidemii COVID-19, dosáhli žáci školy v postupových kolech výborných výsledků. V oblastním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek získali žáci školy 5x první místo, z toho 4x s postupem do celostátního kola (Anna Hofmanová, Štěpán Kaválek, Rozálie Brátová a Josef Pospíšil). První místo s postupem do krajského kola obsadila v okresním kole houslistka Sofie Strnadová, druhé místo klavíristka Veronika Martinová.

V tomto školním roce úspěšně vykonali přijímací zkoušky na střední umělecké školy Mariam Veronika Bogunmbe (Pražská konzervatoř – zpěv) a Tomáš Jakoubek (Ježkova konzervatoř Praha – hra na klavír). Získané výtvarné dovednosti využije také Melánie Laschová, která byla přijata na obor Bytový design na Střední průmyslové škole stavební v Náchodě.

Škola dlouhodobě spolupracuje s řadou partnerů z oblasti vzdělávací či umělecké. Činnost školy podporuje spolek Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ Hronov, na organizaci akcí v Hronově nejčastěji škola spolupracuje s KIS Hronov, mezi významné umělecké partnery můžeme řadit SZUŠ Renaty Madarászové Senec (Slovensko), Hudební školu Klodzko (Polsko) a pěvecký sbor Camerata Praha.

Prostředky na svoji činnost škola čerpala z dotace MŠMT, příspěvku zřizovatele, úplaty za vzdělávání, příspěvků z okolních obcí, z nájemného a ze dvou projektů: Šablony II a Mezigenerační přeshraniční integrace.

Celkově lze školní rok 2019/2020 i přes komplikace spojené s epidemií COVID-19 hodnotit jako úspěšný.

1-10 of 405