Aktuality

Aktuální pravidla nošení roušek v ZUŠ Hronov

přidáno: 18. 9. 2020 1:15, autor: Josef Vlach

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je od 18.9.2020 v naší škole povinnost nosit zakryté dýchací cesty i při výuce s výjimkou vzdělávacích aktivit, „jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)“.

V případě naší školy není nutně mít roušku při výuce

 • hry na dechové nástroje,
 • zpěvu,
 • sborového zpěvu,
 • v tanečním oboru
 • a tam, kde by to bránilo efektivní výuce (např. pohybové a pěvecké aktivity v rámci hudební nauky).

Roušky ve společných prostorách

přidáno: 10. 9. 2020 0:47, autor: Josef Vlach

Od čtvrtka 10.9.2020 je mimo jiné zavedena povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol. Prosím tedy, aby rodiče své děti do ZUŠ Hronov posílali s rouškou. Zatím nebudou muset být roušky při výuce a také není zakázán vstup do školy rodičům a doprovázejícím osobám.
Děkujeme za pochopení a odpovědný přístup.

Zahájení školního roku 2020/2021

přidáno: 26. 8. 2020 8:55, autor: Josef Vlach


Výuka ve školním roce 2020/2021

přidáno: 26. 8. 2020 7:58, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 26. 8. 2020 8:01 ]

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo pro školy příručku Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento materiál je ke stažení zde. V souladu s tímto pokynem a s přihlédnutím k podmínkám školy a současné hygienické situaci bude provoz ZUŠ Hronov organizován takto:

Základní hygienická pravidla

·         Při příchodu a na toaletách použít dezinfekci.

·         Vyvarovat se většímu shromažďování osob, pokud to není potřeba pro výuku.

·         Dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami.

·         Pravidelně a často větrat učebny.

·         Na toaletách i v učebnách používat výhradně papírové ručníky.

·         Dezinfikovat exponovaná místa i vícekrát denně .

·         Šatnu ve 3. NP využívat pouze při kolektivní výuce některých předmětů.

Provoz školy

·         Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu

·         Do školy je umožněn přístup i dalším osobám (zákonní zástupci, doprovod dítěte…).

·         Od žáků (ani zákonných zástupců) se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

·         Ve škole není povinnost nosit roušku. To nebrání tomu, aby osoba, která se cítí být případnou nákazou ohrožena, roušku nebo jiný ochranný prostředek nosila.

·         Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

·         Žákovi je poskytnuta rouška (pokud nemá vlastní),

·         žák je izolován,

·         u nezletilých žáků je neprodleně o situaci informován zákonný zástupce včetně toho, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu,

·         žák pokud možno co nejdříve opustí školu.

·         Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost. 

Distanční vzdělávání

·         Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole žákovi na individuální výuce nebo pokud do školy nemůže přijít více než poloviny žáků jedné skupiny – v případě kolektivní výuky (tím není automaticky ukončena prezenční výuka ostatních dětí).

·         I v případech, kdy povinnost distančního vzdělávání nenastane, se budou učitelé snažit zajistit distanční výuku pro žáky, kterým byl znemožněn přístup do školy.

·         Při nařízené karanténě nebo při nemoci žáka se úplata za vzdělávání nevrací.

Janáčkova Sinfonietta a ZUŠ Hronov

přidáno: 1. 7. 2020 5:41, autor: Josef Vlach

V listopadu 2018 pořádala naše škola zájezd na koncert České studentské filharmonie do Rudolfina na komentovaný koncert Janáčkovy Sinfonietty. Členy tohoto orchestru, který pracuje pod patronací České filharmonie, byli tehdy dva bývalí žáci ZUŠ Hronov - oba violisté - Martin Matoušek a současná učitelka naší školy Anna Vančáková. Nyní byl záznam z tohoto koncertu uvolněn pro veřejnost a je dostupný zde:https://youtu.be/Or8gMiBhtnw

3. domácí žákovský koncert

přidáno: 26. 6. 2020 2:40, autor: Josef Vlach

Na úvodní stránce našeho Webu nebo na adresehttps://youtu.be/RSK3y6j-Cx4se můžete podívat na 3. domácí žákovský koncert.

Koncert absolventů

přidáno: 22. 6. 2020 2:56, autor: Josef Vlach


Hup do prázdnin

přidáno: 22. 6. 2020 2:55, autor: Josef Vlach

Poté, co jsme museli kvůli počasí zrušit Závěrečný koncert, který se měl uskutečnit v sobotu 20. června v Parku MAJ, rozhodli jsme se přeci jen ještě narychlo jeden větší koncert uspořádat. Ve čtvrtek 25. června 2020 se od 15:00 uskuteční v Jiráskově divadle v Hronově hudební a taneční pásmo Hup do prázdnin. Vystoupí zde taneční soubory, pěvecké sbory, dechové orchestry a další žáci ZUŠ Hronov. Nejvíc se vystoupení dožadují sami žáci, kteří chtějí dokázat, že i když několik měsíců nemohli přijít do naší školy, že v této době nezaháleli a pod vzdáleným vedením svých učitelů jsou nyní připraveni vystoupit. Tímto hudebně tanečním pásmem se zároveň rozloučíme se školním rokem 2019/2020, protože výuka na ZUŠ Hronov pro tento školní rok bude ukončena hned následujícího dne.

Závěrečný koncert

přidáno: 18. 6. 2020 9:49, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 20. 6. 2020 5:04 ]


Změna výše úplaty za vzdělávání

přidáno: 18. 6. 2020 8:55, autor: Josef Vlach

Od 1. září 2020 dochází na ZUŠ Hronov ke zvýšení úplaty za vzdělávání – viz příloha.

K tomuto kroku je škola nucena z následujících důvodů:

 • Snažíme se poskytovat základy vzdělání v uměleckých oborech všem zájemcům, kteří prokáží elementární předpoklady pro takové studium. Díky tomu máme v současnosti téměř 100 žáků nad limit povolený MŠMT. Výuku těchto dětí hradíme z vlastních zdrojů. Je sice možné, že i vzhledem k současné situaci (COVID-19) dojde k mírnému snížení počtu žáků (a tím i snížení nákladů), to ale nejde v tuto chvíli předvídat. Během distanční výuky se odhlásil jediný žák.
 • Díky epidemii COVID-19 jsme přišli o některé z plánovaných příjmů.
 • Cena za energie za minulý rok je vyšší, než jsme očekávali. Je to cena za první období, kdy jsou energie počítány i z rekonstruovaného 4. podlaží.
 • Do tohoto školního roku byla výše úplaty stanovena v rozsahu 600–1200 Kč na pololetí podle druhu výuky (individuální, kolektivní) a zvoleného oboru. V porovnání s okolními ZUŠ náchodského okresu byla výše školného na úrovní 90 % z průměrného školného těchto škol (ve dvou položkách jsme měli školné průměrné, v ostatních podprůměrné.
 • Novou úrovní školného v rozsahu 700–1400 Kč (pokud nepočítáme školné pro dospělé studenty a rozšířené vyučování) se dostaneme na úroveň 103 % průměrného školného škol náchodského okresu. V kategorii nejčastěji placeného školného (individuální výuka na hudebním oboru) budeme v náchodském okrese nejdražší: Na ZUŠ Hronov 1400 Kč, na ZUŠ Náchod, Jaroměř a Nové Město nad Metují 1300 Kč, na ZUŠ Police nad Metují 1200 Kč, na ZUŠ Červený Kostelec 1100 Kč a na ZUŠ Broumov 1000 Kč. Nicméně například obě hradecké ZUŠ mají v této kategorii pololetní školné 1700 Kč.
 • Směrnice pro snížení/prominutí úplaty za vzdělávání zůstane stále v platnosti – poskytujeme slevy rodinám, pokud platí tři a více školné, a slevy rodinám v hmotné nouzi.

1-10 of 391