Informace o studiu

Cíle základních uměleckých škol             

- poskytovat základní vzdělání ve 4 uměleckých oborech

- hudebním

- výtvarném

- literárně dramatickém

- tanečním

- nejnadanější žáky připravovat ke zkouškám na vyšší typy uměleckých škol (konzervatoře apod.)

- připravovat žáky k talentovým zkouškám na pedagogické školy

- vychovávat amatérské umělce

- působit na estetické cítění a žebříček hodnot všech svých žáků – kultura není „nadhodnota“, ale neoddělitelná součást plnohodnotného lidského života

- pořádáním akcí (vystoupení, koncerty, divadelní představení, výstavy) se podílet na kulturním životě obce i regionu

Jaké kladou „zušky“ nároky na žáky?

- Vyžadují pravidelnou domácí přípravu (zvláště hudební obor)

- Důslednost v dodržování pokynů učitele při domácí přípravě

A jaké na rodiče?

- Podpořit své dítě v jeho snaze

- Vést děti k dodržování pravidelné domácí přípravy

- Být v kontaktu s vyučujícím

- Platit pololetní školné (vždy v září a únoru) - viz směrnice č. 7 a 17 a žádosti o slevu na stránce Školné

Co zajistí ZUŠ?

- Základní materiální vybavení – půjčení hudebního  nástroje, notového materiálu apod.

- Možnost veřejně vystupovat

- 2 a více vyučovacích hodin týdně (podle ročníku a typu učebního plánu)

Jaké konkrétní možnosti nabízí ZUŠ Hronov?

Základní umělecká škola Hronov poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech. Je příspěvkovou organizací zřízenou obcí. Prioritou ve vzdělávání je vytvoření kladného vztahu žáka k umění bez ohledu na míru jeho talentu. Škola klade důraz na kolektivní způsob interpretace a na mezioborové vazby.

Škola se profiluje především v těchto oblastech:

Na ZUŠ Hronov vyučujeme ve třech oborech:

Hudební obor nabízí výuku hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tenor, baryton, tubu, kytaru, klavír, chrámové varhany, akordeon, klávesy, bicí nástroje, zpěv, sborový zpěv, housle, violu a violoncello.

Vize školy: Uměním objevovat krásu – v umění, v lidech, ve světě.

Organizace výuky na ZUŠ Hronov

V přípravném studiu hudebního oboru jsou děti vyučovány kolektivně a v průběhu tohoto jednoho či dvou let jsou postupně (podle svých schopností a možností vyučujících) zařazovány na nástroj a vyučovány též individuálně.

Žáci I. stupně hudebního oboru vedle svého hlavního předmětu absolvují rovněž po dobu 5 let výuku hudební nauky. I. a II. stupeň žák ukončí zpravidla veřejným vystoupením či výstavou. Na konci každého školního roku žáci vykonají postupové zkoušky do vyššího ročníku.

Předpisy, které podrobně upravují vzdělávání na ZUŠ Hronov jsou ŠVP ZUŠ Hronov a Školní řád, které si můžete prohlédnout nebo stáhnout na stránce Ke stažení.

Jak přihlásit dítě do ZUŠ Hronov?

Přijímací zkoušky do všech oborů pro školní rok 2019/2020 se budou konat v rámci Dne otevřených dveří 20. června 2019 od 16:00 v ZUŠ Hronov. V kanceláři školy nebo na níže uvedených kontaktech lze domluvit i jiný termín. Přihlášku obdržíte v kanceláři školy nebo si ji můžete stáhnout na stránce Ke stažení.

Kontakt

Tel.: 491 483 201, web: www.zushronov.cz, e-mail: zus.hronov@tiscali.cz